С бизнес кредити юридическите лица могат да финансират своите проекти, както и да си осигурят средства за разширяване на дейността си. 

CREDITERA съдейства за финансиране на микропредприятия и МСП (малки и средни предприятия с нетни приходи от продажби до 3 000 000 лв.) при нужда от финансиране.

Бизнес кредитите най-често могат да бъдат:

Инвестиционни – за покупка на недвижими имоти или оборудване. Могат да са обезпечени с ипотека или залог на оборудване. Срокът за погасяване обикновено е достатъчно дълъг,  за да не пречи на  дейността на компанията;

За оборотни средства – осигуряват свободни средства в случай на временен недостиг. Могат да бъдат обезпечени или необезпечени – по преценка на финансиращата институция; 

Лизингови договори – предлагат се при покупка на транспортни средства или оборудване. Възможно е незабавно или отложено прехвърляне на собствеността, в зависимост от конкретния договор;

Факторинг – обикновено се прилага при регулярни сделки с отложено плащане. При този тип финансиране дружеството „продава“ вземанията си на компанията за факторинг, като получава незабавно предварително определена част от средствата.

За повече информация посетете „Често задавани въпроси“ (FAQ).