Ипотечни (често наричани и жилищни) са кредитите, обезпечени с недвижимо имущество. Могат да имат различни цели – покупка на недвижим имот, строеж на къща, рефинансиране, покриване на текущи нужди (например ремонт) и др. Основните им предимства са дългият срок на изплащане (до 35 години, в зависимост от целта) и по-ниският лихвен процент, поради наличието на обезпечение.

Могат да бъдат с плаващ или фиксиран за определен срок процент и погасявани с равни месечни или намаляващи вноски. За повече информация относно разликите между тях, моля посетете „Често задавани въпроси“ (FAQ).

Ипотечният кредит може да бъде частично или пълно предсрочно издължаван. При погасяване преди изплащане на 12 месечни вноски по главницата се дължи максимална такса от 1% върху погасяваната сума. При предсрочни плащания след този срок, такса не се дължи.

Ипотечният кредит се обезпечава (гарантира) с ипотека върху недвижим имот. Най-често този имот е жилищен, но в определени случаи банките допускат и ипотека върху имоти с търговско предназначение. Обезпечението може да бъде собственост на кредитоискателя. Ипотекарен длъжник може да бъде и друго физическо или юридическо лице – собственик на обезпечението, което се предлага.

Кредитът може да бъде обезпечен със законна или договорна ипотека. 

За повече информация относно разликите между тях, моля посетете „Често задавани въпроси“ (FAQ).