Oбщи условия за ползване на сайта CREDITERA

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1.

(1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между КРЕДИТЕРА България АД, ЕИК 148051151, гр. Варна, ул. „Моис Леви“ 28, ет.3, оф.5, (наричано за краткост „КРЕДИТЕРА ИПОТЕЧЕН БРОКЕР“ или КРЕДИТЕРА) и ПОСЕТИТЕЛИТЕ на уеб-сайта http://crediteraera.bg (наричан за краткост „Сайта“).

(2) Чрез достъпа и зареждането на Сайта, Посетителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

II. ДАННИ ЗА ТИТУЛЯРА НА САЙТА

Чл. 2.

(1)Информация относно КРЕДИТЕРА:
  • „КРЕДИТЕРА България“ АД
  • Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Моис Леви“ 28, ет. 3, оф. 5
  • Данни за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Моис Леви“ № 28, ет. 3, оф. 5, e-mail: crediteraera@bg, info@creditera.bg, телефон: 0885/ 747 464, 0882/ 377 316

(2) Чрез достъпа и зареждането на Сайта, Посетителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

III. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 4.

(1) Всички публикации в Сайта, са изключителна интелектуална собственост на КРЕДИТЕРА и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права. Обектите на интелектуална собственост на КРЕДИТЕРА не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на КРЕДИТЕРА.

(2)Изображенията в Сайта на КРЕДИТЕРА и другите визуални елементи, представляващи интелектуална собственост на КРЕДИТЕРА не могат да бъдат копирани, използвани и възпроизвеждани по какъвто и да било начин от трети лица без предварителното писмено съгласие на КРЕДИТЕРА.

(3) Всяко нерегламентирано използване на материалите, публикувани в Сайта, без разрешение на ЕРА, представлява нарушение, за което нарушителят носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Чл. 5.

(1) ЕРА не разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържанието на Сайта чрез визуализация на всички или част от материалите, офертите или изображенията, публикувани в него, в друг сайт, включително и във фрейм. Фрейминт на елементи.

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 6.

(1)(1) ЕРА предприема мерки за защита на личните данни на Посетителите съгласно Закона за защита на личните данни и Политиката за защита на личните данни, обявена на сайта му в Интернет.

(2)ЕРА не изпраща идентифицираща информация на трети лица и не изисква регистрация за използване на Сайта от Посетителите.

(3)Съгласието за обработка на личните данни на Посетителите се предоставя изрично за точно определени случаи, цели и за точно определени категории данни.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Explicabo eaque totam unde dignissimos pariatur labore voluptate dolores exercitationem veniam nulla. Illum voluptate at quos magni reiciendis? Fugiat ex perspiciatis aliquid.

V. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

VI. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ