CREDITERA е ипотечният брокер на ЕРА България

Дружеството „ЕРА България“ АД, ЕИК 148051151, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ул. „Моис Леви“ 28, ет. 3, оф. 5 е водещ Кредитен посредник, вписан в Регистъра на кредитните посредници на Българска народна банка (БНБ) с № BCI000024.

CREDITERA.BG е комбинирана (графична и словна) национална търговска марка собственост на ЕРА България АД, регистрирана в Регистъра на Патентно ведомство с рег. № 167367 от 23.01.2023 г. за услуги от клас 36 на МКСУ.

Кредитният посредник е активен член на Асоциацията на кредитните посредници в България (АКПБ) и осъществява дейността си съгласно Етичен кодекс на АКПБ, Закон за кредитите за недвижими имоти на потребителите (ЗКНИП), Закон за потребителския кредит (ЗПК) и действащото българско законодателство.

Ние сме CREDITERA

CREDITERA е национална мрежа от кредитни консултанти (служители) и партньори (препоръчители), изградена на основата на предприемаческия дух и това са някои от принципите, в които вярваме:

1. Отговорност към клиентите - защита правата и интересите на клиентите на CREDITERA е първостепенна задача на всеки служител и партньор

2. Почтеност, откритост, добросъвестност - във взаимоотношенията си с клиентите, кредиторите и останалите кредитни посредници, както и в отношенията помежду си, служителите и партньорите на CREDITERA действат почтено, открито и добросъвестно

3. Лична професионална компетентност - освен задължението по чл.48 ал.1 от ЗКНИП, всеки служител на кредитния посредник е лично отговорен за поддържане и повишаване на своята лична професионална компетентност

4. Добри практики - безкористното споделяне на добри практики между членовете е основополагаща ценност в мрежата и допринася съществено за увеличаване пазарния дял на CREDITERA

5. Привличане и задържане на успешните - привличането и задържането на успешни служители и партньори в мрежата е предпоставка за развитие потенциала на CREDITERA

6. Взаимно разбирателство - всички казуси между служителите и партньорите на CREDITERA се разрешават в духа на взаимно разбирателство

Предимствата на CREDITERA

Глобално присъствие

Глобално присъствие

ЕРА България е част от голямото семейство на ERA Real Estate, една от водещите световни франчайз мрежи за предоставяне на услуги при продажба, отдаване под наем и финансиране покупката на жилищни имоти с над 50 години глобално присъствие.

Местен опит

Местен опит

Притежаваме над 15 години местен опит. Мрежата ни от над 50 кредитни консултанти обхваща цялата страна. На Ваше разположение сме - дори да не поддържаме офис във Вашето населено място.

Обслужени клиенти

Обслужени клиенти

През годините приключихме успешно проектите на над 3500 наши клиенти на обща стойност над 400 млн лева. Спестихме им време и усилия и договорихме оптималните условия по кредитите. Бяхме заедно до финала.

Предлагаме комплексна услуга, но с индивидуален подход.

Кредитни консултанти

Кредитни консултанти

Нашите кредитни консултанти са професионално обучени и притежават богат практически опит. Познават в детайли процеса по кредитиране в България и могат да се справят и с най-сложната сделка.